Zapisz się na wizytę

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICA Sp. z o.o. Tczew, ul. Armii Krajowej 74
Tczew, ul. Sobieskiego 1

Obowiązek informacyjny pacjenta

NZOZ Medica Sp.z o.o. ( dalej Medica Sp.z o.o.) , z siedzibą w Tczewie, ul. Armii Krajowej 74 , 83-110, Tczew wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) jak również ustawy z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2018, poz. 1000), pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

KTO ZBIERA I PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE, CZYLI KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

NZOZ Medica Sp.z o.o. z siedzibą w Tczewie, ul. Armii Krajowej 74 , 83-110, Tczew ( dalej Medica lub ADO – administrator danych osobowych).

JAK MOGĄ PAŃSTWO SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NZOZ Medica Sp.z o.o. ?

Mogą Państwo skontaktować się z NZOZ Medica Sp.z o.o.:

za pomocą e-maila:medica@medica.net.pl

za pomocą telefonu: 58 530 40 10

drogą pocztową: ul.Armii Krajowej 74, 83-110 Tczew

W NZOZ Medica Sp. z o.o. jest powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą Państwo skontaktować się:

za pomocą e maila: iod@medica.net.pl

za pomocą telefonu:58 530 40 10

drogą pocztową: ul. Armii Krajowej 74, 83-110 Tczew

KIEDY ORAZ JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA I PRZETWARZA NZOZ Medica Sp.z o.o.?

NZOZ Medica Sp.z o.o. zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z:

 • świadczeniem usług medycznych;

 • nawiązanymi relacjami handlowymi.

NZOZ Medica zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.

W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych NZOZ Medica Sp. z o.o. może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:

 • dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;

 • dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;

 • dane zbierane i przetwarzane do postawienia diagnozy i przeprowadzenia procesu leczenia, w tym w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia, z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie osób korzystających ze świadczonych przez NZOZ Medica usług medycznych.

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Okres przechowywania i / lub przetwarzania danych osobowych .

Realizacja zawartej z Medica Sp.z o.o. umowy

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Okres obowiązywania umowy

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi

Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie Medica Sp.z o.o. co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust.1 lit. f RODO

1 miesiąc

W JAKIM CELU ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ NZOZ Medica Sp.z o.o. PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE ORAZ JAK DŁUGO SĄ PRZECHOWYWANE?

Jeśli korzystają Państwo z usług medycznych świadczonych przez NZOZ Medica Sp.z o.o.

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Okres przechowywania i / lub przetwarzania danych osobowych .

Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej; realizacja umowy na świadczenie usług medycznych

art. 6 ust. 1 lit b lub c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (dalej jako Rozporządzenie Ministra Zdrowia)

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa

Zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, np. identyfikacji tożsamości podczas rejestracji oraz przed udzielaniem świadczeń zdrowotnych

art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 i 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, §10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia, art. 32 w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa

Zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, np. wystawianie zaświadczeń lub zwolnień lekarskich

art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa

Profilaktyka zdrowotna

art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa

Medycyny pracy, w tym oceny zdolności do pracy pracownika

art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 6, 11 i 12 ustawy o służbie medycyny pracy

Postawienie diagnozy medyczne

art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Realizacja praw pacjenta, w tym prawa do wyznaczenia osoby upoważnionej do udostępnienia jej dokumentacji medycznej lub/i informowania jej o stanie zdrowia oraz udostępniania dokumentacji medycznej lub/i informacji osobie upoważnionej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 9 ust. h RODO oraz art. 26 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Kontakt poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu np. potwierdzenia wizyty, odwołania terminu wizyty lub zabiegu, poinformowania o możliwości odbioru wyniku badań, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO, jakim jest obsługa pacjenta

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa

Objęcie programem medycznym w ramach badań medycyny pracy, na podstawie umowy o świadczenie usług medycznych zawartej przez pracodawcę i/lub zleceniodawcę z ADO, w tym rejestracji i weryfikacji uprawnień do skorzystania z usług medycznych świadczonych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 6, art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o służbie medycyny pracy

art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa

Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie Medica Sp.z o.o. co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

1 miesiąc

Jeśli są Państwo kontrahentami

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Okres przechowywania i / lub przetwarzania danych osobowych .

Realizacja zawartej z NZOZ Medica Sp.z o.o. umowy

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

okres obowiązywania umowy

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi

Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie NZOZ MEDICA Sp. z o.o. , co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

1 miesiąc

Jeśli działają Państwo w charakterze przedstawiciela kontrahenta Medica Sp.z o.o., w tym jako osoba wyznaczona do kontaktu, osoba upoważniona do dokonywania określonych działań w imieniu kontrahenta:

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Okres przechowywania i / lub przetwarzania danych osobowych .

Realizacja zawartej z Medica Sp.z o.o. z podmiotem w którego imieniu Państwo występują, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Okres obowiązywania umowy, przez który działają Państwo jako przedstawiciel kontrahenta/ klienta Medica Sp.z o.o.

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, jeśli Państwa dane były podane w umowie lub innych dokumentach związanych z realizacją przez ADO obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi

Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie Medica Sp.z o.o. co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust.1 lit. f RODO

1 miesiąc

Jeśli korzystają Państwo z formularzy kontaktowych dostępnych na stronie internetowej medica.net.pl:

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Okres przechowywania i / lub przetwarzania danych osobowych .

Kontakt w związku z pytaniem/ zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego, na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Przez okres niezbędny do odpowiedzi na zgłoszenie i prowadzenia korespondencji/ rozmów związanych ze zgłoszeniem, jednak nie dłużej niż do wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną przez ADO działalnością gospodarczą, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO, gdy Państwa zgłoszenie może uzasadniać przetwarzanie danych w tym celu (np. gdy zgłoszenie dotyczy reklamacji)

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

przez okres przedawnienia roszczeń, określony w przepisach prawa

Jeśli są Państwo potencjalnymi kontrahentami Medica Sp. z o.o.:

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Okres przechowywania i / lub przetwarzania danych osobowych .

Podejmowanie działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

do chwili podjęcia decyzji w kwestii zawarcia lub nie umowy

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie Medica Sp.z o.o. co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

1 miesiąc

Skąd NZOZ Medica Sp.z o.o pozyskuje od państwa dane osobowe:

Dane osobowe pacjentów ( usługi medyczne)

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa lub osoby upoważnionej podczas rezerwacji wizyty oraz wykonywania na Państwa rzecz usługi medycznej, m.in. konsultacji lekarskiej, badania, zabiegu.

W przypadku korzystania przez Państwa z badań w ramach badań medycyny pracy dane: imię, nazwisko, PESEL, (w przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL – seria, numer i nazwa dokumentu stwierdzającego tożsamość), data urodzenia (w przypadku osoby przyjmowanej do pracy), adres zamieszkania (miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu) oraz stanowisko i opis warunków pracy, zostają przekazane ADO przez Państwa pracodawcę.

ADO może pozyskać również Państwa dane od innych podmiotów leczniczych w ramach udostępniania dokumentacji medycznej, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych

Kontrahenci – nawiązywanie relacji biznesowych

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji, lub od podmiotu, w którego imieniu Państwo występujecie, bądż który ma prawo dysponowania Państwa uprawnieniami/doświadczeniem jako zasobem własnym lub na podmiotu trzeciego na podstawie odpowiednich zgód i obowiązujących przepisów prawa

Przedstawiciele kontrahenta, osoby do kontaktu

Dane pozyskiwane są od podmiotu, w imieniu którego Państwo występują lub bezpośrednio od Państwa. W przypadku gdy dane osobowe podawane są przez podmiot, w imieniu którego Państwo występują, ADO zbiera Państwa dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe.

Potencjalni kontrahenci

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa lub ze źródeł publicznie dostępnych. W przypadku gdy dane osobowe zbierane są ze źródeł publicznie dostępnych, ADO zbiera Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe.

Użytkownicy formularzy kontaktowych

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa w formularzu kontaktowym lub podczas kontaktu prowadzonego w celu odpowiedzi na zgłoszenie dokonane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Komu Medica Sp.z o.o. może przekazać Państwa dane osobowe?

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

 1. pracownicy i współpracownicy ADO upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie ADO;w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług medycznych – inne podmioty lecznicze w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;

 2. podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:

a) dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, dostawcy sprzętu medycznego, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie);

b) dostawcy usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez NZOZ Medica Sp. z.o.o. działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami;

c) zleceniodawcy, z którymi ADO zawarł umowy na świadczenie usług medycznych;

d) inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, w tym osoby upoważnione przez Państwa w ramach realizacji praw pacjenta;

z zastrzeżeniem, że udostępnienie Państwa danych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

Czy podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest konieczne?

Dane osobowe pacjentów ( usługi medyczne)

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek ustawowy w zakresie prowadzenia przez ADO dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do identyfikacji Państwa tożsamości. W związku z powyższym niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty, rejestracji albo odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego – odmowa podania danych uniemożliwi udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ADO. W przypadku niepodania numeru telefonu i adresu e-mail ADO nie może odmówić udzielenia Państwu świadczenia zdrowotnego, jednak podanie tych danych ułatwia korzystanie ze świadczeń dzięki możliwości kontaktowania się w sprawie realizacji usług, w tym potwierdzenia i odwołania wizyty.

Kontrahenci – nawiązywanie relacji biznesowych

Podanie przez Państwa danych niezbędnych do złożenia oferty, a następnie podpisania i realizacji umowy, jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości złożenia oferty oraz zawarcia umowy.

Przedstawiciele kontrahenta, osoby do kontaktu

Jeżeli podają Państwo dane osobowe bezpośrednio ADO, ich podanie jest dobrowolne, ale potrzebne do realizacji przez ADO umowy na rzecz podmiotu, w imieniu którego Państwo występują. W przypadku niepodania danych realizacja umowy może być utrudniona.

Potencjalni kontrahenci

Jeśli podają Państwo dane bezpośrednio ADO, ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań zmierzających do nawiązania relacji handlowych, w tym złożenia oferty i zawarcia umowy.

Użytkownicy formularzy kontaktowych

Podanie przez Państwa danych niezbędnych do udzielenia i odpowiedzi na zgłoszenie/ pytania jest warunkiem uzyskania odpowiedzi. Brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie/ pytanie.

Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ( kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia, Liechtenstein)?

ADO może przekazywać Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej jako Państwa trzecie) i organizacji międzynarodowych, co jest związane z zakresem prowadzonej przez NZOZ Medica Sp.z o.o. działalności oraz podejmowanej z różnymi podmiotami współpracy. NZOZ Medica Sp.z o.o. zapewnia, że dane będą przekazywane do państw, wobec których Komisja Europejska wydała decyzje o spełnianiu przez nie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych i/lub z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych, w tym na podstawie stosownej umowy, zawierającej klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, zapewniając odpowiedni sposób zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez NZOZ Medica Sp.z o.o.?

W związku z przetwarzaniem przez NZOZ Medica Sp. z o.o. Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO);

 • prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO);

 • prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;

 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

 • prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, Medica Sp.z o.o. umożliwia kontakt:

za pomocą e-maila: iod@medica.net.pl;

drogą pocztową: ul.Armii Krajowej 74, 83-110 Tczew

za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.medica.net.pl

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych NZOZ Medica Sp z. o.o. naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Prawo do wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jeśli ADO przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Mogą Państwo wycofać zgodę:

za pomocą e-maila: iod@medica.net.pl;

w recepcjach NZOZ Medica Sp.z o.o.

przy użyciu formularza kontaktowego na stronie ADO,

drogą pocztową: ul. Armii Krajowej 74, 83-110 Tczew

Czy wobec Państwa będą podejmowane zautomatyzowane decyzje , bez udziału człowieka?

Wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

Wyjątkiem od powyższego są decyzje związane z wykonywaniem wiążącej nas z Państwem umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, np. decyzje dotyczące zapewnienia Państwu odpowiedniej dostępności usług, których podejmowanie w taki sposób jest niezbędne do zawarcia lub wykonania już zawartej umowy.

Prawo do wniesienia sprzeciwu.

Dodatkowo NZOZ Medica Sp.z o.o. informuje, że z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez ADO jest:

 • niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

 • uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Po złożeniu sprzeciwu NZOZ Medica Sp.z o.o. nie będzie mogła przetwarzać danych osobowych opierając się na wyżej wymienionych podstawach przetwarzania, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

Bezpieczeństwo Państwa Danych Osobowych

NZOZ Medica Sp.z o.o. stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w Medica Sp.z o.o. zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.